ต่างคนต่างกระหายจัดแม้กระนั้นเวลาไม่เพียงพอต้องหาที่จัดด่วน